במסגרת מדיניות משרד התקשורת בדבר הרחבת התחרות בשוק הציוד הסלולארי ובמטרה לצמצם את חסמי המעבר של לקוחות בין חברות הסלולר, בחן המשרד במשך תקופה ארוכה את סוגיית הזיקה שבין עסקת הרכישה של ציוד קצה מהחברות הסלולאריות לבין מתן הטבה כספית בדמות זיכוי בגין צריכה של זמן אויר, הטבות בעד שירותים או הטבות אחרות, והשפעתה על התחרות ועל הצרכנים

כזכור, מבדיקת המשרד עלה, כי החברות הסלולאריות נוטות לכרוך את מכירת המכשירים הסלולאריים  עם מכירת שירותים סלולאריים למנוי. כך, מנוי המצטרף לרשת סלולארית כלשהי (או משדרג את המכשיר שברשותו), רוכש בדרך כלל את המכשיר שלו  כחלק מהסכם ההתקשרות, ובמקביל זוכה להנחה מתמשכת הניתנת לו במסגרת תשלום הטלפון החודשי שלו, אשר נגזרת מהיקף צריכת זמן אוויר על ידי המנוי.

 

המשרד פרסם שני שימועים בנדון ובסיומם הודיע מנכ"ל משרד התקשורת עדן בר טל לחברות הסלולאריות על החלטתו: כי על החברות הסלולאריות לנתק את הזיקה,  בין מכירת טלפון סלולארי בידי המפעיל, לבין מתן הטבות הנוגעות לשירותים סלולאריים, וזאת, באופן שיאפשר למנוי אשר רכש את ציוד הקצה מידי ספק אחר, לקבל את אותם תנאים והטבות, לרבות זיכוי כספי או כל הטבה אחרת, בגין צריכה של זמן אוויר או בגין צריכת שירותים.

 

תיקון רישיון זה, מבטיח כי במידה והלקוח מעוניין לעבור לחברה אחרת, ולא עושה זאת בשל הזיכויים הכספיים אותם מקבל בגין צריכת זמן אוויר ואשר מקזזים את התשלום החודשי עבור המכשיר - מעתה לא יצטרך לשקול שיקול זה ויוכל להמשיך ליהנות מהזיכויים ולעבור.

ניתוק הזיקה בין רכישת ציוד הקצה הסלולרי ובין ספק השירות הסלולרי הינו נדבך נוסף בהורדת חסמי המעבר בין החברות.

לפני כשנה ומחצה, הודיע משרד התקשורת על החלטתו לקצר את תקופת ההתחייבות למפעיל הסלולרי מ- 36 חודשים ל- 18 חודשים, ההחלטה בדבר ניתוק הזיקה כאמור הינה צעד משמעותי וחשוב בהורדת חסמי המעבר וזאת מאחר וכעת   קבלת ההחלטה לעבור למפעיל אחר המציע לו תנאים טובים יותר להתקשרות לא תהיה כרוכה בהפסד של זכויות שהיה זכאי להן בגין רכישת ציוד הקצה. 

הכללים למתן ההטבות (לרבות זיכוי כספי):

התנאי למתן ההטבות למנוי יהיה הצגה של הציוד הסלולארי ושל אישור קניה כגון: חשבונית מס, קבלה, חשבון טלפון או דף פירוט חיובים של חברת כרטיסי אשראי, המעיד על רכישתו בארץ או בחו"ל, וזאת בעת ההתקשרות עם החברה הסלולארית.

באישור הרכישה יופיעו, בין היתר, תאריך הרכישה והסכום ששולם.

ההטבות יינתנו על ידי החברה הסלולארית למשך תקופה שלא תפחת מהתקופה בה ניתנו  ההטבות למנוי הרוכש ציוד מהחברה הסלולארית. לעניין זה, רשאית החברה להביא בחשבון את המועד בו נרכש ציוד הקצה, כפי שמופיע באישור הרכישה .

מנוי שרכש מספק אחר ציוד קצה מדגם מסוים, אשר משווק על ידי החברה הסלולארית, בעת פנייתו של המנוי אליה, יקבל הטבות על פי אותם תנאים ובגובה זהה לזה הניתן למי שרכש את ציוד הקצה מהחברה .

 

החברה הסלולארית תקבע עבור דגמים של ציוד קצה שאין היא משווקת  לא יותר משש רמות סיווג, וכן את תנאי מתן הזיכוי וגובהו לכל אחת מהרמות, וזאת בהלימה לגובה ההטבות ולתנאי ההטבות שהיא מעניקה למכשירי ציוד קצה המשווקים על ידה, שהינם מכשירים מדגמים בעלי מאפיינים דומים.

החברה הסלולארית תסווג את הציוד  שברשות המנוי לאחת מהרמות שנקבעו על ידה, ותעניק לו את ההטבות בהתאם.

 

שר התקשורת משה כחלון: "בעקבות המצב החדש הלקוח יוכל לעבור מחברה לחברה עם מכשירו וליהנות מהטבות כמו זיכוי בזמן אוויר, הטבות שכיום הוא זכאי לקבל רק אם רכש את המכשיר מאותה חברה. החברה הסלולארית תחויב להציג באתר האינטרנט שלה מידע עדכני בדבר ההטבות שהיא מעניקה למי שרוכש ממנה או מספק אחר ציוד קצה".

  

מנכ"ל משרד התקשורת עדן בר טל: "זהו צעד נוסף במסגרת מדיניות המשרד והשר להגביר את התחרות בשוק הסלולר ולהיטיב עם הצרכנים. במשרד בוחנים צעדים נוספים להגשמת מטרה זו, ובהן הקטנת החסמים לאספקת אפליקציות שלא על ידי החברות הסלולאריות ("הגן הסגור"), ניתוק הקשר בעניין ספק שרות השיחות הסלולריות וספק שרותי האינטרנט הסלולריים ועוד".

בתמונה: שר התקשורת, משה כחלון