בשנים האחרונות קיימת תופעה לפיה, לעיתים, מנוי של רשת סלולרית הנמצא בשטח ישראל בסמוך לגבול עם מדינה שכנה (ירדן ומצרים), מחויב בתשלום בהתאם לתעריפי שירות נדידה בינלאומית, עבור שירות שקיבל בשטח ישראלmoshe kahlon כאילו קיבל את השירות בעת ששהה בחו"ל, זאת בשל נדידת המכשיר לרשת סלולרית של מפעיל סלולרי במדינה שכנה.

לאחר שפרסם שימוע בעניין, החליט משרד התקשורת לתקן את רישיון החברות הסלולריות בעניין. החל ממועד כניסתו לתוקף של התיקון, על החברות הסלולריות לחסום את האפשרות של כל מנוייהן לקבל שירות נדידה בינלאומית באמצעות רשת של מפעיל סלולרי במדינה שכנה , אלא אם מנוי ביקש במפורש לקבל את השירות.

למען הסר ספק, אין באמור כדי למנוע מהחברה הסלולרית למסור הודעה למנוי קיים טרם כניסה לתוקף של התיקון, ולפעול בהתאם לבקשתו; יחד עם זאת, על החברה הסלולרית לחסום את האפשרות לקבלת השירות לכל מנוי אשר לא אישר במפורש את קבלת השירות.
כמו כן נקבע כי על החברה הסלולרית לפעול לכך כי באזור בו קיימת קליטה המאפשרת קיום שיחה תקינה, הן מרשת הסלולר של החברה והן מרשת סלולרית במדינה שכנה, יקבל המנוי שירות סלולרי באמצעות החברה בישראל . לעניין זה נקבע כי שיחה תקינה הינה שיחה המתקיימת על פי הגדרות הקליטה המינימאלית שנקבעו בתקנים בין-לאומים לפיהם פועלת הרשת.

חסימה לשירות נתונים: בנוסף לכך, נקבע כי על החברה הסלולרית לאפשר למנוי אשר ביקש לקבל את השירות, לחסום את הגישה לקבלת שירות נתונים באמצעות רשת סלולרית של מדינה שכנה.

יש לציין כי התיקון נעשה בין היתר בעקבות הצעת החוק שרצה להגיש ח"כ אורי אריאל בנושא.